SALE

REGULAMIN

Regulamin sklepu ANGEL BRIGHT
Szanowny kliencie masz prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy z naszą firmą Biżuteria Angel Bright zwaną dalej Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres: Biżuteria Angel Bright ul. Spokojna 15a, 55-093 Brzezia Łąka. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

I. Warunki ogólne
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.angelbright.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Sklep www.angelbright.pl jest prowadzony przez firmę:
Biżuteria Angel Bright
ul. Spokojna 15a
55-093 Brzezia Łąka
NIP 8851165567
tel. : +48 504 132 837

e-mail: sklep@angelbright.pl

Adres do korespondencji:
Angel Bright
ul. Spokojna 15a
55-093 Brzezia Łąka
tel. : +48 504 132 837
e-mail: sklep@angelbright.pl

3.Zakup w sklepie internetowym www.angelbright.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień
4. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk “Zamówienie”. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, najkorzystniej będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. Takie indywidualne konto umożliwia ponowne zakupy bez potrzeby ponownego wpisywania danych. Daje również możliwość uzyskania rabatów od wielkości dokonywanych zakupów. Oczywiście jednorazowych zakupów można dokonać bez rejestracji i logowania się.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie możliwość potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą przyjęte do realizacji następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.angelbright.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Sprzedający wystawia paragon lub fakturę  bez VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę  przy zamawianiu należy zaznaczyć opcję faktura VAT oraz poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
Niektóre produkty mogą być dystrybuowane za pośrednictwem firmy THSoft Tomasz Hutnik z siedzibą w Brzeziej Łące przy ul. Spokojnej 15a, NIP 8991021940. W takim przypadku firma THSoft przejmuje wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. Przekazanie danych osobowych Klienta do firmy THSoft nastąpi wyłącznie w celu przeprowadzenia sprzedaży takiego produktu. Firma THSoft nie przechowuje danych osobowych Klientów za wyjątkiem niezbędnych danych na fakturach VAT.
Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

III. Zasady dokonywania reklamacji i zwrotu towaru (odstąpienie od umowy)

13. Zwracany towar, zakupiony w www.angelbright.pl prosimy przesyłać na adres Sprzedawcy: Angel Bright ul. Spokojna 15a, 55-093 Brzezia Łąka

14. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

15. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Zarówno Sprzedający, jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wzajemnych świadczeń. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru , niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

16. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

17. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

18. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

19. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym zwrot pieniędzy za zwrócony towar nastąpi na konto bankowe, wskazane przez Klienta lub, o ile Klient nie posiada własnego rachunku bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta.

20. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ; (4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towar inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

21. Reklamacje związane z towarem oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem sklepu  internetowego www.angelbright.pl  można składać na przykład: pisemnie na adres: Angel Bright ul. Spokojna 15a, 55-093 Brzezia Łąka lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@angelbright.pl
Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

22. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

23. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym.

24. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

25. Zwroty lub reklamacje należy wysyłać przesyłkami poleconymi, w pudełku kartonowym lub bąbelkowej kopercie, tak aby w transporcie nie uległy uszkodzeniu.
PRZYKŁADOWY FORMULARZ ZWROTU TOWARU
Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez Internet (odstąpienia od umowy) w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Imię i nazwisko: ………………………………………………………….
Adres zamieszkania:  ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………………
Nr paragonu, data wystawienia (w razie posiadania): ……………………………………………
Zwracany produkt: ……………………………………………………………………………………
Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr
………………………………………………………………………………………………
należące do  ……………………………………………………………………
(należy wypełnić w przypadku, gdy właścicielem rachunku nie jest osoba zwracająca produkt)
………………………………………….                                  ………………………………………
(miejscowość, data)                                              (podpis)

IV. Postanowienia końcowe
26.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych za pośrednictwem administratora sklepu.
27. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną przez sklep z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom za pośrednictwem witryny www.
28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

Prawa autorskie.
Sklep www.angelbright.pl, w tym jego struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność firmy  Angel Bright oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).15. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być rozpowszechniana, kopiowana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach www) jak i w formie drukowanej, bez zgody firmy Biżuteria Angel Bright.
Zapraszamy i życzymy udanych zakupów